Tomasz z Akwinu OP
Suma Teologiczna II-II q 153 a5 co

O tym jak niższe władze psychiczne człowieka
mogą dezorganizować
działanie rozumu i woliGdy niższe moce [w człowieku] prą nieopanowanie ku swym przedmiotom, władze wyższe doznają przeszkody i tracą pełną sprawność swego działania.

Władze  niższe (appetitus inferior), tj. pożądliwe, najbardziej przez wadę rozpusty zwracają się ku swemu przedmiotowi - tj. jest ku przyjemności - w sposób nieopanowany. Stąd twierdzimy, że najbardziej poprzez rozpustę wyższe władze, tj. rozum i wola, doznają przeszkody w sprawnym działaniu. W procesie podejmowania działania zachodzą cztery czynności rozumu.

 Pierwszą czynnością jest proste zrozumienie, które dostrzega jakiś cel [podjęcia działania] jako dobry. Rozpusta przeszkadza tej czynności rozumu. Mówi o tym Daniel (Dn 13,56): „piękność (niewiasty) cię uwiodła i pożądliwość wywróciła serce twoje".

To zaś oznacza zaślepienie umysłu (serca). Drugą czynnością jest zastanowienie się nad tym, co należy zrobić, by ten cel osiągnąć. Przeszkodą w tej czynności jest żądza rozpusty. Wyraża to Terencjusz ("Eunuch"), mówiąc o pożądliwej miłości: „Pociąg ten jest pozbawiony wszelkiego zastanowienia i miary; nie możesz nim pokierować namysłem".

Zachodzi tu pochopność, która oznacza brak zastanowienia się (por. q. 53 a3). Trzecią czynnością jest sąd nad tym, co należy, a czego nie należy czynić. Tu również rozpusta jest przeszkodą. Określa to Daniel, który tak mówi o rozpustnych starcach (Dn 13): „wywrócili rozum swój, aby nie pamiętali na sądy sprawiedliwe". Temu odpowiada nierozsądek. Czwartą czynnością jest nakaz rozumu, co do podjęcia działania. Doznaje on przeszkody w rozpuście o tyle, o ile człowiek ulega naciskowi pożądliwości, by nie wykonywać tego, co postanowił, że uczyni. Wyraża to trafnie Terencjusz ("Eunuch"), gdy mówi o kimś, kto powiedział, że już zerwie ze swą przyjaciółką: „Piękne te słowa, ale jedna fałszywa łezka pozbawi je mocy".

Także w woli rozpusta sprawia dwie nieuporządkowane czynności.

 Jedna z nich leży w dążeniu do celu. Tutaj zachodzi miłość siebie, w odniesieniu do przyjemności, której człowiek pożąda w sposób nieuporządkowany. I jako reakcja przeciwna powstaje nienawiść do Boga, który mu tych rozkoszy zakazuje. Drugą czynnością jest pragnienie środków do celu. Tutaj zachodzi przywiązanie do doczesnego życia, by zażywać rozkoszy, jakie mu to życie daje. Z tego zaś rodzi się, jako reakcja przeciwna, rozpacz w stosunku do przyszłego życia. Ponieważ kto zbyt przywiąże się do rozkoszy cielesnych, ten nie dba o dojście do duchowych, lecz raczej czuje do nich niechęć.

 
Quando inferiores potentiae vehementer afficiuntur ad sua obiecta, consequens est quod superiores vires impediantur et deordinentur in suis actibus.
Per vitium autem luxuriae maxime appetitus inferior, scilicet concupiscibilis, vehementer intendit suo obiecto, scilicet delectabili, propter vehementiam delectationis. Et ideo consequens est quod per luxuriam maxime superiores vires deordinentur, scilicet ratio et voluntas.

Sunt autem rationis quatuor actus in agendis.

Primo quidem, simplex intelligentia, quae apprehendit aliquem finem ut bonum. Et hic actus impeditur per luxuriam, secundum illud Dan. XIII, species decepit te, et concupiscentia subvertit cor tuum.

 

Et quantum ad hoc, ponitur caecitas mentis. Secundus actus est consilium de his quae sunt agenda propter finem. Et hoc etiam impeditur per concupiscentiam luxuriae, unde Terentius dicit, in eunucho, loquens de amore libidinoso, quae res in se neque consilium neque modum habet ullum, eam consilio regere non potes.
 
Et quantum ad hoc, ponitur praecipitatio, quae importat subtractionem consilii, ut supra habitum est, tertius autem actus est iudicium de agendis. Et hoc etiam impeditur per luxuriam, dicitur enim Dan. XIII, de senibus luxuriosis, averterunt sensum suum, ut non recordarentur iudiciorum iustorum.
Et quantum ad hoc, ponitur inconsideratio. Quartus autem actus est praeceptum rationis de agendo. Quod etiam impeditur per luxuriam, inquantum scilicet homo impeditur ex impetu concupiscentiae ne exequatur id quod decrevit esse faciendum.
Unde terentius dicit, in eunucho, de quodam qui dicebat se recessurum ab amica, haec verba una falsa lacrimula restringet.
 
Ex parte autem voluntatis, consequitur duplex actus inordinatus.

Quorum unus est appetitus finis. Et quantum ad hoc, ponitur amor sui, quantum scilicet ad delectationem quam inordinate appetit, et per oppositum ponitur odium dei, inquantum scilicet prohibet delectationem concupitam. Alius autem est appetitus eorum quae sunt ad finem. Et quantum ad hoc, ponitur affectus praesentis saeculi, in quo scilicet aliquis vult frui voluptate, et per oppositum ponitur desperatio futuri saeculi, quia dum nimis detinetur carnalibus delectationibus, non curat pervenire ad spirituales, sed fastidit eas.