Zwiastowanie Pańskie

Notatki z homilii

Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38

'Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego!'

Anioł przychodzi do Maryi. Jest on dla niej widzialny. Aniołowie nie mają ciała, ale czasem mogą przybierać wygląd widzialny, abyśmy my ludzie mogli się z nimi spotkać. W czasie tego spotkania z Aniołem, Maryja daje wiarę jego słowom. Odpowiada postawą służebnicy Bożej - Bożej, bo chce służyć Bogu. Bogu - nie swoim pragnieniom, planom. Nie światu, nie jakimś bożkom, idolom, grzechowi - Bogu. Pełne otwartości przyjęcie przez Dziewicę Słowa, które wypowiada Anioł, pozwala Duchowi Świętemu począć w Niej Chrystusa - Mesjasza.

Maryja jest tu obrazem każdego z nas. Gdy słuchamy słowa Bożego, kiedy jest głoszone np. w kościele, albo gdy czytamy Pismo św. i przyjmujemy je z wiarą, zawierzeniem, i gdy chcemy służyć Bogu, a nie sobie i swoim planom - wtedy Duch Święty sprawia, że poczyna się w nas Chrystus.  Z woli Bożej mamy bowiem stać się drugimi Chrystusami.

Jest wiele słów, wydarzeń, opowiadań, które składają się na Słowo Boże, które slyszymy, i które w nas ma stać się Ciałem. Dziś chciałbym, żebyśmy posłuchali maleńkiego fragmentu, będącego jakby soczewką Ewangelii (Mt 5,2-12).

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. [2] Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

[3] Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

[4] Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

[5] Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

[6] Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

[7] Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

[8] Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

[9] Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

[10] Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. [11] Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. [12] Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Takim jest Jezus: ubogi duchem, płaczący z powodu grzechów, cichy, łaknący sprawiedliwości, miłosierny, czystego serca, wprowadzający pokój, prześladowany...

Takimi mamy stać się i my.

Powoli, stopniowo, gdy będziemy pragnąć, aby te słowa stały się naszym życiem, Duch Święty będzie nas przemieniał. Słowo stanie się w nas Ciałem....